MOST PRO o.p.s.
VIZE:
Most pro o.p.s. je stabilní a profesionální organizace poskytující kvalitní a vzájemně navazující služby pro cizince v Pardubickém kraji. Služby jsou zaměřeny na integraci cizinců do české společnosti a jsou realizovány prostřednictvím dvou nejvýznamnější činností organizace – odborného sociálního poradenství a vzdělávacích aktivit.
Zaměstnanci organizace jsou motivovaní a kvalifikovaní odborníci vnitřně zainteresování na poslání a
cílech organizace.
POSLÁNÍ:
Most pro o.p.s., se sídlem v Pardubicích 17. listopadu 216, poskytuje ambulantní a terénní odborné sociální poradenství cizincům žijícím v České republice. Informuje je o možnostech uspokojování jejich práv a potřeb, za účelem předcházení a vyřešení jejich nepříznivé sociální situace. Informuje o vzdělávacích možnostech pro cizince a samo poskytuje vzdělávací aktivity. Realizuje integrační kurzy pro cizince a tematické semináře s cílem zvýšení jazykových kompetencí a informovanosti.
CÍLE:
Pomoc se zapojením cizinců do české společnosti.
Dostupnost služeb.
Odbornost v poskytování služeb.
Informovanost cílové skupiny.
Ochrana cílové skupiny před předsudky a negativním hodnocením