most pro
Уважаеми клиенти, от 1. 6 клиентският център за чужденци ще бъде отворен в пълно работно време:
понеделник: 9-13 без предварително записване, 13-17 само предварително записани
вторник:  9-13 без предварително записване, 13-17 само предварително записани
сряда:  9-17 без предварително записване
четвъртък:  ЗАТВОРЕНО
петък: 9-13 без предварително записване, 13-17 само предварително записани
Във вторник и петък в клиентския център ще бъде преводачка на руски и украински.
Във вторник в клиентския център ще бъде преводач на монголски.
Всеки клиент трябва при влизането до сградата и по време на консултацията да има маска, а преди влизане в стаята за консултации да си дезинфектира ръцете.
За предварително записване използвайте тези контакти:
773 223 453, 774 412 173
______________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЕШАВАНЕТО НА ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕНЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА ОТ 18. 5. – 16. 7. 2020

Предвид пандемията от COVID-19 на 12. 3. 2020 правителството на Чешката република обяви извънаредно положение, което вероятно ще бъде прекратено на 17. 5. 2020.

По-долу  са изложени процедурите във връзка със съответните държавни органи, решаващи пребиваването на чужденци, които ще бъдат решавани след приключване на извънаредното положение и които процедури временно ще бъде  бъдат прилагани на територията на Чешката република в рамките на 60 дни (т.е. до 16. 7. 2020).

 1. A) ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕНЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА СЛЕД КРАЯ НА ИЗВЪНАРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ Чужденци, на които по време на извънаредното положение е свършил периода на пребиваване на територията на Чешката република, ще могат да отпътуват в срок от 60 дни след приключване на извънаредното положение (т.е. до 16. 7. 2020).
 2. Внимание в случаите на нелегално пребиваващите. Те ще получат заповед за напускане, не става дума за позволено пребиваване на територията в смисъла на закона за пребиваването на чужденци, но тяхното нелегално пребиваване няма да бъде санкционирано.

При напускане на територията полицията в паспорта на такива чужденци ще потвърди със специален печат, че пребиваването на територията е бил толериран.

Печатът обаче не предполага възможността за встъпване на територията на други държави, възможността за транзитно преминаване са винаги съгласно постановленията на тези други държави.

Валидността на тази мярка е временно ограничена до 16. 7. 2020 и е свързана само с граждани, които във времето на установяване на извънаредното положение (12. 3. 2020) са пребивавали на територията на Чешката република легално!

Б) На чужденците, които на територията на Чешката република са пребивавали и преди обявяването на извънаредното положение нелегално, се препоръчва да напуснат възможно най-бързо територията на Чешката република.

В) За чужденците, при които свършва правото на пребиваване на територията на Чешката република след приключване на извънаредното положение (т.е. 17. 5. 2020), е също валидно, че ще могат да напуснат в срок от 60 дни след приключване на извънаредното положение (т.е. до 16. 7. 2020) без да ги грози санкция. Полицията или министерстово на вътрешните работи няма да издава заповед за напускане през това време. Това обаче не важи за чужденците, на които след дело, е установен срок за напускане.

ВЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

И след приключване на извънаредното положение чужденците, влизащи в територията на Чешката република, ще бъдат задължени да покажат лекарско потвърждение за проведен тест  I RT-PCR за SARS-CoV-2 с негативен резултат от съответната лабратория. Изключение ще бъде направено за членове на семействата на  гражданите на Чешката република или граждани на Европейския съюз с местожителство в Чешката република, които в такъв случай след встъпването на територията на Чешката република трябва да останат в 14-дневна карантина.

От превантивна гледна точка  и предвид по-горе споменатата карантина чужденците в срок от 14 дни след встъпването им на територията на Чехия няма да могат да бъдат обслужени в полицията за чужденци.   Тази карантина ще бъде смятана за причина, независеща от чужденеца, за неявяването му да огласи своето местожителство в полицията за чужденци в рамките на 3 дни от пристигането му.

Конкретни ситуации, свързани с встъпването на чужденците на територията на Република Чехия след приключване на извънаредното положение

 1. Чужденците, които са подали молби за пребиваване в съответното учреждение в чужбина и тяхната молба е била удовлетворена, ще бъдат повикани от съответното учреждение, за да им бъде издадена краткосрочна или дългосрочна виза с цел получаване на позволение за пребиваване, в момента когато бъде обновена работата на съответното учреждение.
 2. Чужденци, на които още преди обявяването на извънаредното положение, е била издадена дългосрочна виза за получаване на позволение за пребиваване, от 11. 5. 2020 имат право да пристигнат на територията на Чешката република, в случай, че визата все още е валидна. В случай, че визата за половин година вече е невалидна трябва да поискат такава от съответното учреждение (по-нататък СУ)
 3. Чужденци, на които е било позволено пребиваване на територията на Чешката република, но са загубили своето позволение за пребиваване в чужбина, или им е било откраднато, трябва да се обърнат към конкретното СУ.
 4. Чужденци, които са пребивавали в чужбина и нямат валидно разрешително за валидността на тяхната дългосрочна виза или разрешението за дългосрочно пребиваване (включително работна карта) или т. нар, дългосрочна виза, трябва да се обърнат към СУ.

УРЕЖДАНЕ НА ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

До второ нареждане и  след края на извънаредното положение работата на полицията за чужденци ще бъде  дистанционна (по пощата, чрез цифровата поща). Встъпването в полицията за чужденци ще бъде само за предварително записани. След приключване на извънаредното положение (с изключение на спешни случаи) влизането ще бъде възможно само за чужденци, които за съответната процедура са били записани предварително или са извикани от полицията.

Предварително записване може да се направи по електронен път или по телефона за всички поцедури, освен по-долу изброените  

Порцедури, за които не може да се запише предварително и чужденецът трябва да решава по дистанционен път (по пощата, чрез цифровата поща) а в последствие ще бъде извикан в полицията:

 • Подаване на молба за продължаване на валидността на разрешението за постоянно пребиваване
 • Обяваване на изгубване, открадване на документ.
 • Обявяване на смяна на местожителството на територията на Чешката република, гражданско състояние, смяна на паспорти, лични карти, други промени.
 • Подаване на молба за промяна в документа или издаването на дубликат за откраднат, повреден или унищожен документ.

ВНИМАНИЕ!!! Ако клиент се запише предварително за дадена процедура, която е различна от тази, която всъщност желае да проведе,  ще бъде смятано, че не се е записал и трябва да се запише отново и неговата молба няма да бъде приета. Ще бъде нужно да изпрати молбата отново.  

Процедури, за които не е нужно да предварително записване:

 • Издаване на виза за нуждите за излизане от страната, за работниците в международния транспорт, работници в критичната инфраструктура. Нуждата от такава виза трябва да бъде доказан.
 • Издаване на позволение за напускане, ако на чужденците съответното позволение за пербиваване е свършило или приключило до 60 дни след края на извънаредното положение, т.е. 16. 7. 2020
 • Подаване на молба за дългосрочна виза, разрешаване за дългосрочно или постоянно местожителство за дете, родено на територията (§ 88 от закона за пербиваване на чижденците)
 • Ако чужденецът и преди това е бил извикан за предлагане на оригинален паспорт или оригинален документ от Есграон.

Разширена възможност за дистанционно подаване на молба за пребиваване, която трябва да бъде занесена лично в полицията, ще бъдат приемани за  гореспоменатото време също по пощата, по електорнен път или по цифровата поща на клиента или упълномощено от него лице или чрез електронен подпис на клиента или негово уполномощено лице.

Молби за ВСЯКАКЪВ ТИП ПРЕБИВАВАНЕ (включително работна карта и синя карта)     изпратени по пощата или на цифровата поща ще бъде приемана като подадена лично. Няма да бъде нужно чужденецът лично да отиде до полицията за чужденци в срок от 5 дни.

Сроковете за подаване на молби, за обявяване на промени и други обстоятелства.

Обявявеното  извънаредното положение ще бъде смятано за препятстващо независимо от волята на чужденеца, която му е попречила да подаде молба в законно установения срок. (§ 47 алинея. 3, § 60 алинея. 4 от закона за пребиваване на чужденците). Ако молба 5 за позволение за пребиваване или продължаване на срока за пребиваване е подадена след установения срок, извънаредното положение ще бъде по правило призато за релевантна причина за  закъснялото подаване и молбата ще бъде приета и по стандартен ред решена. Ако срокът за подаване мине след приключване на извънаредното положение, клиентът трябва да предостави причини за късното подаване при неговото извикване в полицията. Оценката на тези причини ще бъде индивидуална.

Непълни молби и срок за тяхното допълване

В случай, че е подадена молба (освен молбите за издаване или продължаване на дългосрочна виза), в която има нещо непълно или грешно (т.е. не са били подадени всички нужни документи или документите не са пълни), полицията за чужденци ще се обърне към клиента за тяхното допълване в определен от нея срок.  В момента и след приключване на извънаредното положение сроковете ще продължат да бъдат по-дълги от преди извънаредното положение, предвид по-трудно достъпните държавни органи за гражданите. Ако чужденецът не успее да предостави нужните документи в определения срок, може преди неговото изтичане писмено да помоли за продължаване на срока или прекратяване на процедурата.

 ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА НА ЧУЖДЕНЦИ

 1. Прекратяването на работната карта с обявяването на извънаредното положение от правителството в чл. IV точка 3 от постановлението на правителството чл. 495 от 30. 4. 2020 po времето на извънаредното положение е прекъснато  за времето, в което след приключване на работно договорните отношения се прекратява валидността на работната карта. Това време започва отново да тече след свършване на извънаредното положение. Ако на чужденецът свърши валидността на договора за работа по време на извънаредното положение или през 60-те дни преди обявяване на извънаредното положение, работната карта не се прекратява.  След свършване на извънаредното положение чужденецът може през следващите 60 дни да смени своя работодател
 2. Извънаредни уведомявания или позиция на извънаредните мерки на правителството. След приключване на извънаредното положение вече няма да бъде възможно извънаредни уведомявания за промяна на работодателя. Т. е. последните извънаредни уведомявания може да се подадат най-късно на 17. 5. 2020.
 3. Възможност да направят уведомяване за промяна на работодателя по-рано от 6 месеца след получаване на работната карта вече няма да бъде възможно след приключване на извънаредното положение.
 4. Потвърждение за изпълнението на условия за чужденец, който изпълнява условията за издаване на работна карта, синя карта и вътрешно фирмена карта на преместения работник, който трябва да постъпи на работа, ще бъде потвърждавано и след приключване на извънаредното положение ще бъде изпращано по пощата или на цифровата поща, ако подаде молба за това. Потвърждението може да бъде заменено от биометричен документ, докато това потвърждение не бъде издадено. Потвърждение за  постъпване на работната позиция в такива случаи няма да бъде изискван от чужденеца.
__________________________________________________________________________________________

 

 

Продължаване на започналите курсове по Чешки език

Уважаеми курсисти, с удоволствие Ви информираме за продължаването на курсовете по чешки език, които бяха прекъснати през март заради извънаредното положение.

Курсовете ще започнат отново постепенно от събота 16. 5. в условия на строги хигиенни изисквания.

При идването в учебната зала всеки трябва да дезинфекцира ръцете  си и  да носи маска, лекторът ще има защитен щит. След приключване на курса всеки студент е задължен да избърше с дезинфектант своя чин и да го забърше със салфетка. Обновените курсове:


ВНИМАНИЕ!!! – ТЕЗИ КУРСОВЕ СА ЗА ЗАПИСАНИТЕ ВЕЧЕ СТУДЕНТИ! ДАТИ ЗА НОВИ КУРСОВЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ МАЙ.

Благодарим за разбирането

Колективът на Мост про о.п.с.

________________________________________________________________________________-

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНТЕРЕСУВАЩИТЕ СЕ ОТ УСЛУГАТА

ОПЛАКВАНЕ