Most pro o.p.s. od roku 2017 poskytuje nově službu Rodina pod Mostemsociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi poskytovanou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba se zaměřuje na:
Cílovou skupinou jsou rodiny cizinců s dítětem/dětmi dlouhodobě se nacházející v nepříznivé životní situaci, kterou bez pomoci nedokáží řešit, nebo rodiny, kterým se nedaří integrovat do české společnosti a má to neblahý vliv na integraci/vyloučení jejich dětí.

Místo poskytování sociální služby: služba je realizována v sídle organizace 17. listopadu 216, Pardubice 530 02, dále v rámci terénní služby v Pardubicích a přilehlém okolí.

Časový rozsah poskytování služby:
Ambulance:          ST:         13:00 – 18:00
Terénní služba:     PO, ÚT, ČT, PÁ:   13:00 – 18:00, v případě potřeby i v jiném čase a o víkendu.
Terénní i ambulantní služba je poskytována v rámci města Pardubice a nejbližšího okolí.

Finanční spoluúčast:
Služba je poskytována bezplatně

Průběh poskytování služby:
Navázání kontaktu s rodinou, případně s OSPOD. Následně proběhne společná schůzka, kde je klient informován o možnostech a službách, které mu naše organizace může poskytnout. Dle pohovoru dojde k vyhodnocení situace dítěte a rodiny. Sama rodina si vybere formu pomoci a podle toho je vyhotoven individuální plán.  Následně se konají pravidelné návštěvy buď v sídle organizace anebo přímo v rodině v rámci terénní práce dle individuálního plánu. Práce s rodinou probíhá nejčastěji v jejich přirozeném prostředí, kde jsou poskytovány nácviky běžných dovedností, dále doprovod rodiny na úřady, do školy a do dalších institucí. Plány a cíle z individuálního plánu se během poskytování služby mohou měnit a upravovat a průběžně dochází k jejich hodnocení. Klienti se aktivně podílí na plnění cílů a informují pracovníky o pokrocích a změnách. Postupně se snažíme o osamostatnění rodiny a dítěte od služeb organizace.

POSLÁNÍ SLUŽBY: Pomáháme rodinám a dětem cizinců překonávat kulturní a společenské bariéry prostřednictvím práce s rodinou  za účelem spokojeného soužití v české společnosti.

Kontakty:

Bc. Radka Páchová  +420 702 090 963 radka.pachova@mostlp.eu
Mgr. Helena Grundmanová +420 774 412 174 helena.grundmanova@mostlp.eu
Bc. Petra Malík +420 725 936 579 petr.malik@mostlp.eu
Mgr. Iva Prokopová +420 725 936 5714 iva.prokopova@mostlp.eu
Eliška Víšková Dis. +420 777 306 998 eliska.viskova@mostlp.eu
Mgr. Anna Vozňuk +420 773 546 329 anna.voznuk@mostlp.eu
Tuul Bittnerová +420 777 307 193 tula.bittnerova@mostlp.eu

Veřejný závazek